Pojęcie Spółdzielni Mieszkaniowej

Ustawa Prawo spółdzielcze w art. 1 wprowadza następującą definicje spółdzielni: ,,Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem, nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo- kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.”

Artykuł 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówi, iż : ,,Celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.”

Zarys historyczny Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Wzgórze” w Ożarowie

Miasto Ożarów znajduje się w południowo- wschodniej części Polski w województwie świętokrzyskim w powiecie Opatów.
Pod względem geograficznym, teren ten leży na Wyżynie Sandomierskiej. Teren jest płaski, pokrywany przez użytki rolne i lasy.
Gmina Ożarów obejmuje obszar 183,3 km² i jest zamieszkała przez 10 856 mieszkańców ( dane GUS na koniec 2017 roku). Największym zakładem produkcyjnym jest Cementownia ,, Grupa Ożarów” S.A.W roku 1972 rozpoczęto budowę cementowni „Ożarów”. Przybyło wówczas do Ożarowa wielu nowych mieszkańców, którzy związali swoje losy z wielką budową i rozwijającą się osadą. w latach 70-tych ruszyła budowa dużego osiedla „Wzgórze”, gdzie oprócz bloków mieszkalnych wybudowano przedszkola, żłobek, pawilon handlowy i ośrodek kultury.

W dniu 29.06.1988 r. odbyło się w Cementowni Ożarów w Ożarowie Zebranie założycielskie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Cementowni Ożarów (poprzedzone innymi nieformalnymi zebraniami w tej sprawie pośród pracowników Cementowni). Obecnych na zebraniu było 58 członków założycieli, w Zebraniu udział wziął udział Z-ca Dyrektora ds. pracowniczych Pan Waldemar Masak. Podczas zebrania w dniu 29.06.1988 został uchwalony podstawowy normatywny akt wewnętrzny jakim jest Statut Spółdzielni, który to został zarejestrowany w Sadzie Rejonowym w Tarnobrzegu w dniu 20.07.1988r. Również podczas tego zebrania spośród obecnych członków założycieli w głosowaniu została wybrana 9-cio osobowa Rada Nadzorcza.

Po ukonstytuowaniu Rada Nadzorcza Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Cementowni „Ożarów ” w Ożarowie prezentowała się w następującym składzie:
1. Maciej Stoltz Przewodniczący
2. Marian Cieszkowski Z-ca Przewodniczącego
3. Alfreda Korzeniowska Sekretarz
4. Ryszard Magierowski
5. Krzysztof Bidziński.
6. Waldemar Masak
7. Krzysztof Rzepka
8. Teresa Skóra
9. Edward Wojda.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.07.1988r rada wybrała Zarząd Spółdzielni w następującym składzie:
1. Edmund Plewa Prezes Zarządu
2. Zbigniew Zaremba z-ca Prezesa Zarządu
3. Jacek Kawecki Członek Zarządu.

Na początku nie została uregulowana formalno-prawna strona przejęcia pełni praw majątkowych od Cementowni przez Spółdzielnię. Istniała uchwała Rady Pracowniczej Cementowni „Ożarów” Nr 27 z dnia 14.07.1988r przekazująca na rzecz SM w § 4 tereny pod budownictwo wielorodzinne na Osiedlu „WZGÓRZE” stanowiące własność Cementowni. Porozumienie z dnia 02.09.1988 pomiędzy Zakładem macierzystym – Cementownią i Spółdzielnią mieszkaniową realizujące w/w Uchwałę i przekazujące SM tereny budowlane należące do Cementowni. Faktycznym użytkownikiem tych terenów wraz z rozpoczętymi inwestycjami jest spółdzielnia mieszkaniowa, która po uzyskaniu osobowości prawnej i kredytu bankowego będzie płatnikiem faktur częściowych od dnia 29.12.1988r. Sprawy przejęcia majątku Cementowni przez SM w formie notarialnej miały nastąpić do dnia 30.06.1989r.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Cementownia przedstawiła również wykaz potrzeb mieszkaniowych Cementowni „Ożarów” oraz przedsiębiorstw i instytucji współpracujących do zabezpieczenia przez ZSM Cementowni „Ożarów”
– Cementownia „Ożarów” 37 mieszkania typu M-4
– Kombinat Budowlany Ostrowiec 2 mieszkania typy M-4
– Elektromontaż Lublin 1 mieszkanie typu M-4
– Mostostal 1 1 mieszkanie typu M-5
– RSP Iwaniska 1 mieszkanie typu M-4
– Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych 2 mieszkania typu M-3, M-4
– Kuratorium Oświaty i Wychowania 4 mieszkania typu M-3, M-4, M-5
– ZOZ Opatów 2 mieszkania typu M-5
– Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego 1 mieszkanie22 typu M-4

W pierwszym półroczu praca Zarządu sprowadzała się do:
– uzyskania kredytu inwestycyjnego i kontynuowania rozpoczętych przez Cementownie inwestycji oraz przygotowania nowych zadań
-spraw członkowsko – mieszkaniowych w tym przyjęcia w poczet członków oraz opracowanie list przydziału mieszkań.
Działalność ta nie była określona planem pracy a wynikała wprost z doraźnych potrzeb i określona była normami wynikającymi wprost ze Statutu.

Struktura organizacyjna spółdzielni została określona Uchwała nr 4/88 z dnia 29.09.88r przewidująca zatrudnienie w granicach 1 etatu. (1/2 kierownik spółdzielni i 1/2 księgowość) przy założeniu , że stan ten winien istnieć do czasu przejęcia do eksploatacji pierwszych zasobów mieszkaniowych. Jednocześnie Rada Nadzorcza zatwierdziła Zakładowy Regulamin Płac – Uchwała nr 5/88 z dnia 29.09.1988r.
Podkreślić należy, że cała strefa organizacyjna spółdzielni była możliwa tylko przy pomocy macierzystego zakładu pracy Cementowni „Ożarów”. Jak wcześniej powiedziano spółdzielnia powstała na istniejącej bazie budownictwa zakładowego Cementowni przejmując tereny i rozpoczęte zadania inwestycyjne obliczone w 3 etapach na 220 mieszkań. Cementownia niejako oddelegowała ówczesnego Prezesa Zarządu do pełnienia tej funkcji, a także pracownika (na etacie Cementowni) do prowadzenia bieżącej dokumentacji członkowskiej i samorządowej.
Ponadto Cementownia udzieliła spółdzielni pożyczki w wysokości 3 mln zł na prowadzenie bieżącej działalności (praktycznie umarzalnej w ciągu 3 lat). Istotną sprawą był również fakt zapewnienia przez cementownie stałego wykonawcy inwestycji, ponadto wszystkie zadania wynikające z obsługi procesu inwestycji prowadziły służby Cementowni.

Podczas prac organów Statutowych Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalane są pierwsze Regulaminy:
– Regulamin przyjęć w poczet członków ZSM Cementowni „Ożarów” w Ożarowie z dnia 01.09.1988r
– Regulamin Działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej z dnia 26.10.1988r
– Regulamin Rady Nadzorczej ZSM Cementowni „Ożarów” w Ożarowie z dnia 28.05.1991
– Regulamin Walnego Zgromadzenia członków ZSM Cementowni „Ożarów” w Ożarowie z dnia 28.05.1991r.

W 1989 roku Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Cementowni Ożarów rozpoczęła również budowę 4 bloków na terenie Osiedla Wzgórze oraz 2 budynków mieszkalno- usługowych przy ulicy Stodolnej w Ożarowie. Koszt wybudowania 4 domów wielorodzinnych określono na kwotę 560 mln zł. Pokrycie kosztów budowy domów wielorodzinnych stanowiły:
– wkłady mieszkaniowe, które stanowiły 10 % kosztów budowy
– przewidywany kredyt bankowy na 500 ml zł.

Wszystkie budynki zostały oddane do eksploatacji w 1992 roku.
W roku 1992 Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa na mocy Aktu Notarialnego Repertorium ‘’A” Numer: 2220/92 sporządzonego dnia 24 grudnia 1992 roku w siedzibie Cementowni Ożarów przed notariuszem Ewą Sochacką zakupiła i przejęła w użytkowanie zakładowe zasoby mieszkaniowe Cementowni Ożarów- tj. 26 bloków, grunty i kotłownię. Dnia 26 sierpnia 1992 roku Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa na mocy Umowy darowizny przejęła od Państwowego Ośrodka Maszynowego w Sobowie 2 budynki wielolokalowe zlokalizowane we wsi Sobów oddalonej 2 km od miasta Ożarów.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.11.2003 r. zmieniona została nazwa spółdzielni z Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Cementowni ,,Ożarów” w Ożarowie na Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wzgórze” w Ożarowie.

W dniu 26.03.2013 z inicjatywy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” rozpoczęte zostały rozmowy z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożarowie na temat połączenia obydwu spółdzielni. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia połączenia. Wszystkimi sprawami formalno-prawne formalno – prawnymi zajął się Zarząd SM „WZGÓRZE” pod kierownictwem Pana Piotra Gierach oraz Pana Jerzego Nowaka. Spółdzielnią przejmowaną była Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ożarowie natomiast spółdzielnią przejmującą została Spółdzielnia Mieszkaniowa „WZGÓRZE”. Walne Zgromadzenia zatwierdzające sprawozdania finansowe, oraz zatwierdzające połączenie spółdzielni poprzez podjęcie jednolitych uchwał odbyły się w dniu 17.09.2013 Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożarowie oraz w dniu 18.09.2013 Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE”. Datę połączenia ustalono na dzień 31.07.2013. Dzięki połączeniu zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” zwiększyły się o 10 budynków wielolokalowych o powierzchni 13.278,92 m2. Ogółem zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” zostały powiększone o 244 mieszkania i jeden lokal usługowy. Podstawą działalności po połączeniu się spółdzielni został Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” a Zarząd objął na całością obecny Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Osobach:

1. Piotr Gierach – Prezes Zarządu
2. Danuta Zaremba – Z-ca Prezesa.
3. Jerzy Nowak Członek Zarządu.

 

Dzięki Połączeniu Spółdzielni całe osiedle „WZGÓRZE” zyskało jednolite standardy zarządzania, jednolite stawki wysokości opłat czynszowych, jednolita jakość świadczonych usług oraz co było kwestią najważniejszą dla członków spółdzielni możliwość swobodne dokonywanie przekształceń własnościowych, ponieważ uzyskali oni prawo ustanawiania odrębnej własności mieszkań wraz z cząstką gruntu znajdującego się pod budynkiem.

 

Prezesi Zarządu:
1. Edmund Plewa od 08.07.1988 r. do 24.07.1991 r.
2. Dariusz Malinowski od 17.10.1991 r. do 30.07.1997 r.
3. Jan Surowiec od 14.07.1997 r. do 22.11.1997 r.
4. Kazimierz Konopka od 15.12.1997 r. do 22.06.2011 r.
5. Tomasz Barański od 01.08.2011 r. do 19.10.2012 r.
6. Piotr Gierach od 19.10.2012 r. do nadal.

 

Organy w Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Wzgórze” w Ożarowie
1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie.
Zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie między innymi: ,,zatwierdza sprawowanie finansowe, podejmuje uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej, uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej, ustala sposób pokrycia strat, podejmuje uchwały w sprawie podziału Spółdzielni, uchwala zmiany Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej, oznacza najwyższą sumę zobowiązań, wybiera i odwołuje członków Rady Nadzorczej, udziela absolutorium członkom Zarządu. Regulamin oraz statut określają zasady prowadzenia Walnego Zgromadzenia.”

Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Wzgórze” w Ożarowie funkcjonuje
w oparciu o przepisy ujęte w paragrafach 41-48 Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2013 roku uchwałą Nr 13/2013. Rada może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonej w Statucie. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków wybieranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 15.06.2018 roku wybrano nowych członków Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2018-2021 w składzie:
Rada Nadzorcza na kadencję 2018-2021 ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu, oraz niezwłocznie dokonano jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Marcin Grudnik- Przewodniczący,
2. Erwin Bednarz- Zastępca Przewodniczącego,
3. Wioletta Halat- Sekretarz,
4. Tomasz Dzikowski,
5. Tomasz Kowalski,
6. Jerzy Nowak,
7. Marek Kargul,
8. Katarzyna Łukaszewska,
9. Barbara Nowocień

Obrady Rady odbywają się na posiedzeniach, na których podejmuje ona swoje uchwały, będące w jej kompetencjach. Posiedzenia dokumentowane są w protokołach. Cała dokumentacja z prac rady gromadzona jest w biurze Spółdzielni. W każdym posiedzeniu Rady uczestniczą członkowie Zarządu, którzy przygotowują materiały będące przedmiotem posiedzeń. Rada Nadzorcza corocznie uchwala plany remontów oraz ich korekty. Rozpatruje i ustala wysokość taryf za ciepło i zaliczek na potrzeby centralnego ogrzewania oraz realizuje wszystkie zadania będące w jej kompetencjach. Spełniając funkcję kontrolno- nadzorczą dużą uwagę poświęca kontroli przestrzegania dyscypliny finansowej Spółdzielni poprzez oceny realizacji zatwierdzonych planów remontów, analizę rocznych sprawozdań finansowych.

Zarząd.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Wzgórze” funkcjonuje na podstawie paragrafów 49-55 Statutu, Regulaminu Zarządu, a także obowiązujących przepisów jako ,,Pracodawca” – Kodeks Pracy oraz ,,Kierownik jednostki”- ustawa o rachunkowości.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie pracuje obecnie w składzie 2 osobowym:
1. Prezes Zarządu- Piotr Gierach pełniący tę funkcję od dnia 01.07.2013 roku,
2. Członek Zarządu- Piotr Kwitek, od dnia 11.07.2013 roku.